Warranty, complaints and returns

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu. Termin
  14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – Produkt na zamówienie.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt podlega zwrotowi.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że sam zaproponował, że odbierze rzecz od Klienta osobiście.
 6. Zwracany Produkt należy odesłać lub przekazać na adres „AS HOME” Laura Wilkowiecka,
  Zagłoby, nr 7, 56-416 Twardogóra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 7. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Produktu.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Klienta w zamówieniu Produktu na zamówienie nieprawidłowych wymiarów Produktu na zamówienie lub materiałów, z których ma być wykonany.
 9. Reklamację można złożyć za pomocą wiadomości e-mail dostępnego na stronie oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 10. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 12. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Produkty mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
 13. Klientom nie będącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio ust. 6-10 powyżej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Gwarancja i zasady użytkowania mebli firmy AS HOME

Gwarancja i zasady użytkowania luster firmy AS HOME

Newsletter

Subscribe to our newsletter to be up to date with news and promotions in our store's offer!