Terms and condition

Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.ashome.eu (zwanego dalej „Serwisem internetowym”) jest Laura Wilkowiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „AS HOME” Laura Wilkowiecka, z siedzibą w Twardogórze, ul. Zagłoby, nr 7, 56-416 Twardogóra, NIP: 9112032205, Regon: 384247958, e-mail: biuro@ashome.eu, zwana dalej „Usługodawcą”.

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania i wykonywania umów za pomocą Serwisu internetowego,  prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje

 1. Usługodawca – (zwany także Sprzedającym) Laura Wilkowiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „AS HOME” Laura Wilkowiecka, z siedzibą w Twardogórze, ul. Zagłoby, nr 7, 56-416 Twardogóra, NIP: 9112032205, Regon: 384247958;
 2. Sklep internetowy (zwany dalej także „Serwisem”) – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.ashome.eu;
 3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie;
 4. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego;
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta określonego Produktu;
 7. Usługa – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego polegająca na umożliwieniu nabycia (zakupu) towarów oferowanych przez Usługodawcę lub otrzymywania powiadomień ofertowych „Newsletter”.
 8. Produkt – (zwany także „Towarem”) oferowany w Sklepie internetowym towar, który może stać się przedmiotem Umowy sprzedaży;
 9. Produkt na zamówienie – towar, nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, według parametrów określonych przez konsumenta.
 10. Konto w Sklepie – wydzielona przestrzeń na serwerze Usługodawcy, zawierająca zbiór informacji o Kliencie, które zostały podane w trakcie rejestracji lub w późniejszym etapie;
 11. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający wprowadzenie danych dotyczących Klienta, którego prawidłowe wypełnienie prowadzi do utworzenia Konta w Sklepie;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające do zawarcia umowy, określające rodzaj, liczbę i cenę zamówionych Produktów oraz sposób ich dostawy;
 13. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 14. Kodeks Cywilny – (dalej „k.c.”) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 134)

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet
  2. Dostęp do poczty elektronicznej (e-mail)
  3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. Niedostarczania do Serwisu treści naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich;
  2. Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. Korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku i nie czynienie z treści zawartych w Serwisie źródła dochodu;
  4. Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Szczegółowy opis i ceny poszczególnych Usług i Produktów znajdują się w ofercie publikowanej na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient, przed przystąpieniem do wyboru Produktu i złożenia zamówienia, obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu albowiem jego warunki stanowią integralną część zawieranej umowy sprzedaży.

 

§3 Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Klient, za pośrednictwem Serwisu jest uprawniony do korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę: konto w serwisie/formularz zamówienia/Newsletter, a także do zawarcia za pośrednictwem serwisu umowy sprzedaży.
 2. Zamieszczone w serwisie treści dostępne są dla Klienta przez całą dobę w każdy dzień tygodnia za wyjątkiem przerw technicznych serwisu spowodowanych koniecznością jego zmiany lub konserwacji bądź wystąpienia czynników zewnętrznych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługa prowadzenia i korzystania z Konta jest dostępna po przeprowadzeniu procesu rejestracji Użytkownika.
 4. Rejestracja Użytkownika następuje przez wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym, kliknięciu pola „Zarejestruj się”, uzupełnieniu formularza edycji danych w nowo utworzonym Koncie. W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła utworzonego przez Klienta. W formularzu edycji danych, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), numeru telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ashome.eu.
 6. Każdy Klient może posiadać tylko jedno aktywne konto w Serwisie.
 7. W przypadku braku aktywności na Koncie utworzonym dla Klienta przez okres co najmniej 12 miesięcy – Konto wygasa, a dane tam zawarte zostają trwale usunięte.
 8. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: wypełnienia formularza zamówienia i 2. kliknięcia pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 9. Klient ma możliwość aktywowania bezpłatnej usługi „Newsletter” polegającej na otrzymywaniu informacji handlowych w formie wiadomości e-mail, przesyłanych cyklicznie na adres poczty elektronicznej Klienta. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 10. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Usługodawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 11. Usługa Newsletter może zostać w każdym czasie odwołana przez Klienta. W celu odwołania usługi Klient przesyła na wskazany do kontaktu adres e-mail informację z żądaniem zaprzestania przesyłania Newslettera. Usługa Newsletter jest dezaktywowana w ciągu 24h roboczych od otrzymania żądania Klienta.

 

§4 Rodzaje świadczonych usług

 1. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu umożliwia Klientowi zawarcie umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt lub Produkty dostępne w ofercie Usługodawcy a także utworzenie Konta w Serwisie i zapisanie się do usługi Newsletter.
 2. Szczegółowy zakres i ceny poszczególnych Produktów zamieszczony jest na stronie internetowej Sklepu.
 3. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Produkty, które oznaczone są aktywnym przyciskiem „Dodaj do koszyka”.
 4. Przeglądanie przez Klienta treści zamieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę, a także usługa Newsletter oraz rejestracja i prowadzenie Konta są bezpłatne.

§5 Zamówienie i warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. Cena Produktu na zamówienie ustalana będzie indywidualnie, po wskazaniu przez Klienta parametrów i wymiarów dotyczących Produktu na zamówienie.
 5. W celu zawarcia umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia.
 7. W przypadku Produktów na zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając do Klienta wycenę zamawianego Produktu na zamówienie, na zasadach określonych w ust. 6 powyżej, jednakże z tym zastrzeżeniem, że zamówienie wiąże strony, z momentem potwierdzenia przez Klienta ceny oraz wszystkich parametrów Produktu na zamówienie. Potwierdzenie następuje przez odesłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych (termin związania Zamówieniem), przyjmuje zamówienie do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji – z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)

 

§6 Metody płatności

 1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w wiadomości
   e-mail o przyjęciu do realizacji Zamówienia,
  2. płatność za pobraniem gotówką – możliwa w przypadkach osobistego odbioru zamówionego produktu lub dostarczenia zamówienia osobiście przez Usługodawcę.
 2. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od potwierdzenia złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje odrzucenie złożonego przez Klienta Zamówienia.
 3. W przypadku dokonania zamówienia Produktu na zamówienie, Klient, w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, obowiązany jest do dokonania zaliczki w wysokości nie niższej niż 30% wartości końcowej zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu. W przypadku nie zrealizowania zamówienia z winy Sprzedawcy, całość zaliczki zostanie niezwłocznie zwrócona.
 4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 5. Faktura lub paragon dostarczane są w momencie dostawy lub odbioru Produktu. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy dokument nie został dostarczony, zostanie on przesłany do Klienta pocztą lub w wersji elektronicznej.

 

§7 Dostawa zamówionych Produktów

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska przedpłacona
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa
  3. Transport własny Sprzedawcy
  4. Odbiór osobisty – miejsca i terminy odbiorów wskazywane są w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 3. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm transportowych i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie realizacji zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu, tym samym akceptując przedstawione warunki. W przypadku braku akceptacji kosztu transportu należy poinformować Sprzedającego o rezygnacji z zamówienia lub zmianie sposobu na odbiór własny.
 4. Dostawa za pośrednictwem kuriera i transportu własnego Sprzedawcy możliwa jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku dostaw Zamówień poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostawy zależne będą od cen oferowanych przez dostawców obsługujących przesyłki międzynarodowe. W takiej sytuacji Sprzedawca przedstawi Klientowi możliwe warianty dostawy, z których Klient będzie mógł dokonać wyboru odpowiedniego dla Klienta.
 5. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie internetowej Sklepu.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni, licząc od dnia, w którym na rachunku bankowym Sprzedawcy zaksięgowano wpłatę Klienta, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 7. Termin dostawy Produktu na zamówienie ustalany jest indywidualnie z Klientem i zależy od parametrów Produktu na zamówienie, wskazanych przez Klienta.

 

§8 Rozwiązanie, reklamacje i odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, w drodze porozumienia Stron.
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (Newsletter/Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie).
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ashome.eu lub też pisemnie na adres: ul. Zagłoby, nr 7,
  56-416 Twardogóra. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 4. W wypadku Klientów będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 6. Reklamacje co do usług świadczonych przez Usługodawcę oraz co do funkcjonowania Sklepu mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów służących do komunikacji pomiędzy Stronami określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Klienta zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail), wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania), wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu).
 8. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Usługodawca zwróci się do Klienta, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 9. Usługodawca udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do Klienta, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 10. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługi Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy.

 

§9 Rozwiązanie, reklamacje i odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu. Termin
  14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – Produkt na zamówienie.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt podlega zwrotowi.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że sam zaproponował, że odbierze rzecz od Klienta osobiście.
 6. Zwracany Produkt należy odesłać lub przekazać na adres „AS HOME” Laura Wilkowiecka,
  Zagłoby, nr 7, 56-416 Twardogóra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 7. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Produktu.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Klienta w zamówieniu Produktu na zamówienie nieprawidłowych wymiarów Produktu na zamówienie lub materiałów, z których ma być wykonany.
 9. Reklamację można złożyć za pomocą wiadomości e-mail dostępnego na stronie oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 10. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 12. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Produkty mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
 13. Klientom nie będącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio ust. 6-10 powyżej.

 

§10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

 

§11 Ochrona danych osobowych

 1. W związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Klienta, jak również dane uzyskane w trakcie jej wykonywania będą przetwarzane przez Laurę Wilkowiecką, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „AS HOME” Laura Wilkowiecka, z siedzibą w Twardogórze, ul. Zagłoby, nr 7, 56-416 Twardogóra, NIP: 9112032205, która stanie się Administratorem tych danych.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem w formie elektronicznej: e-mail biuro@ashome.eu lub pisemnie na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1. Realizacja usługi – prowadzenie Konta/Newsletter
  2. Realizacja umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu
  3. Kontakt z Klientem
  4. Dokonanie rozliczenia i dostawy
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a dane kontaktowe przez okres do 1 roku od daty zakończenia współpracy z Klientem.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Administratora oraz do przenoszenia danych. Klient jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów wykonania usługi a także realizacji umowy sprzedaży.
 7. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja usługi lub umowy stanie się niemożliwa.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy i usunięciem Konta.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 21.10.2019

Newsletter

Subscribe to our newsletter to be up to date with news and promotions in our store's offer!